Gröna kommuner på väg 2015

Gröna Bilister har i mer än tio års tid granskat kommunernas arbete för en hållbar bilism. 

Vi har också givit ut två böcker som sprider goda exempel: Utmaning 2010 och Utmaning 2020. Nu är siktet inställt på 2030 och målet om en fossilfri fordonstrafik.

Diplomutdelning till vinnarkommuner i Kommunranking 2012

För att nå detta mål måste kommunerna går före, liksom de gjorde när de låg bakom den svenska miljö­bils­boomen. Perspektivet måste dock vidgas: beteendeföränd­ringar är lika viktiga som snåla bilar och förnybara bränslen. Även Gröna Bilister måste ändra perspektiv. Det har vi försökt göra i projektet Gröna kommuner på väg 2015.

Tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna har vi ut­vecklat en ny gransk­nings­metod som ska kunna användas ända till 2030. Den riktar in sig på resultat snarare än åtgärder, och använder tillgänglig statistik i högre grad än enkät­frågor.

Indikatorer

Den insamlade statistiken används som underlag till ett antal kommunala 2030-indikatorer. En grupp indikatorer följer utvecklingen i kommunen som helhet, medan en annan följer utvecklingen i kommunens egen verksamhet.

Alla dessa indikatorer publiceras på en interaktiv webbplats tillsammans med motsvarande indikatorer på nationell nivå.

Indikatorerna delas upp i index och nyckeltal. Ett index anger procentuell måluppfyllelse på vägen mot en fossiloberoende vägtrafik. Ett nyckeltal är en statistisk uppgift som gör det möjligt att analysera utvecklingen och avgöra var kommunerna kommit lång i sitt arbete och var fler åtgärder behöver sättas in. 

Vad ska indikatorerna användas till?

Kommunerna själva kan använda indikatorerna för att jämföra sig med varandra liksom med landet som helhet. De kan identifiera styrkor och svagheter och leta upp andra kommuner att låta sig inspireras av.

Oppositionspolitiker, journalister och allmänhet kan använda indikatorerna för att se svart på vitt vad som görs och vad som borde göras.

Sommaren 2015 sammanställde Gröna Bilister en rapport som utgick från indikatorerna för att analysera hur långt arbetet för en hållbar mobilitet och fossilfria transporter har kommit i kommunerna.

Rapporten offentliggjordes under Almedalsveckan, och är tänkt att bli årligen återkommande.

    
Den användes som utgångspunkt för ett samtal på temat Kommuner på väg mot fossilfrihet - möjligheter och hinder längs vägen, där företrädare för ambitiösa kommuner deltog, bland andra Maria Frisk (Mp) från Karlstad och Karin Thomasson (Mp) från Östersund.

På Gröna Bilisters konferens Mobilitet och Beteende 2016 diskuterades lokalt hållbarhetsarbete bland annat med utgångspunkt i de kommunala 2030-indikatorer som har beteendefokus. Se presentationen här.

Reportagebok

Som ett led i projektet Gröna kommuner på väg skickade Gröna Bilister också ut sin medarbetare Fredrik Holm för att söka svar på vad som ligger bakom de ambitiösa kommunernas framgångar när det gäller arbetet med hållbar mobilitet.

Resultatet blev en bok med fylliga reportage från 19 kommuner från Umeå i norr till Malmö i söder, fyllda med erfarenheter från nyckelpersoner, insikter, goda råd och inspiration.

Läs mer om boken här.


Författare Fredrik Holm,
en av Sveriges mest rutinerade
miljöskribenter

Boken lanserades på ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan 2016, där företrädare för flera av de kommuner Fredrik Holm besökte diskuterade sina erfarenheter och tankar inför framtiden när det gäller det kommunala arbetet för hållbar mobilitet.

Samtal kring boken "Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö" med (från vänster till höger) Milan Obradovic (S) från Malmö, Hans Lindberg (S) från Umeå, Teresa Uggla Kerou från Uppsala, Florian Stamm (Mp) från Östersund, samt Fredrik Holm från Gröna Bilister.

Vad händer nu?

Våren 2015 svarade Sveriges kommuner på 10 enkätfrågor om den egna verksamheten. I september 2016 kommer Gröna Bilister att skicka ut samma frågor igen för att se vad som hänt sedan sist. Svaren kommer att användas som ett led i uppdateringen av alla kommunala 2030-indikatorer. En ny rapport som sammanfattar trenderna som kan utläsas i dessa indikatorer är också på gång, och vi har dessutom ett nytt spännande bokprojekt på lut.

Erbjudande! Boka en heldag med Gröna Bilister i din kommun på temat hållbar mobilitet. Läs mer.


Gröna kommuner på väg 2015 är ett samarbete mellan Gröna Bilister, 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna. Projektet stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer
.

Relaterat material
Gröna kommuner på väg 2021
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och bi......

9/2: Kvalitet viktigare än kvantitet för cykelvägar
Skillnaderna är stora mellan kommunerna vad gäller utbudet av cykelvägar och hur nöjda invånarna är med dem. Det finns ett samban......

17/12: Milstolpe i elektrifieringen: nu växer antalet laddstationer förbi antalet mackar
Antalet laddstationer i Sverige har tiodubblats sedan 2014 och passerade 2 600 i november. Antalet bensinmackar hade sjunkit til......

Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik
Onödigt dyra investeringar i infrastrukturen gör att viktiga åtgärder hamnar på väntlistan. Ett blame game mellan Regeringen och......

Så skapades en cykelstad
År 2018 skrev Gröna Bilister om Västerås och dess ständigt höga placeringar bland större svenska städer vad gäller hur nöjda invån......

5/11: Glesbygden och storstaden leder omställningen av transportsektorn
Vi tar ofta för givet att tätbefolkade områden går före i omställningen till fossilfria transporter, och att glesbygden släpar ef......

Den banbrytande reseappen i Skattungbyn
I norra Dalarna, arton kilometer utanför Orsa, ligger Skattungbyn. En plats där skog sträcker sig så långt ögat skådar och något......