15/8: Svenska folket vill att drivmedlen ska klimat- och ursprungsmärkas. Vad vill politikerna och bränslebolagen?

Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Många tycker att detta är en viktig fråga. Vi analyserar resultaten från undersökningen och berättar hur politiker och bränslebolag ser på saken.

Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe. Men när det gäller drivmedel är det sämre ställt med konsumentinformationen. Inget bränslebolag informerar ute vid pumpen om sina drivmedels ursprung och klimatpåverkan.

Numera finns tillräckligt mycket information hos Energimyndigheten och bränslebolagen för att göra en klimat- och ursprungsmärkning möjlig. Gröna Bilister har därför låtit Novus tillfråga ett representativt urval på drygt 1 000 personer mellan 18 och 79 år från alla delar av landet om sin inställning till en sådan märkning.

Av alla tillfrågade anser 41 % att drivmedelsmärkning är en viktig eller mycket viktig fråga, medan endast 29 % anser att frågan är mindre viktig eller inte alls viktig. Bland unga mellan 18-29 år är motsvarande siffror 50 % respektive 25 %, och hos kvinnor är de 46 % respektive 23 %. I dessa två grupper är alltså de som ser detta som en viktig fråga dubbelt så många som dem som anser att frågan är oviktig.

- Det är tydligt att svenska folket inser frågans betydelse, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. I takt med att nordsjöoljan sinar riskerar vi att få in fulolja från konflikthärdar i Afrika där lokalbefolkningen far illa, eller från Arktis där känslig miljö riskeras. Den okonventionella oljan tillverkad av tjärsand eller oljeskiffer knackar också på dörren. Den förstör miljön och leder till stora koldioxidutsläpp. Konsumenterna måste ges chansen att välja bort de sämsta alternativen.

- Förhoppningsvis leder mer information om de fossila drivmedlen till att omställningen till förnybara drivmedel påskyndas, fortsätter Johanna Grant. Men det finns bättre och sämre biobränslen. Även här är det viktigt med konsumentinformation.

För att undersöka villigheten att göra aktiva val om möjligheten gavs undersökte Novus hur många som skulle välja drivmedel efter ursprungsland. En överväldigande majoritet (72 %) svarade att de förmodligen skulle göra ett sådant val.

- Ofta räcker det att känna till ursprungslandet för att kunna avgöra om drivmedelsproduktionen medför sociala problem eller miljöförstöring, säger Per Östborn, sakkunnig och styrelseledamot i Gröna Bilister.

För att få en enhetlig och rättvis drivmedelsmärkning vore det bäst om initiativet kom från politiskt håll. Men det finns inget som hindrar att enskilda bolag går före och börjar märka sina egna drivmedel. Då följer förhoppningsvis de andra efter. Gröna Bilisters och Novus undersökning visar att en majoritet (54 %) sannolikt skulle välja ett bränslebolag som märker sina drivmedel.

- Detta visar att bränslebolagen kan vinna betydande marknadsmässiga fördelar genom att märka sina drivmedel, säger Per Östborn.

På Gröna Bilisters seminarium under Almedalsveckan diskuterades klimat- och ursprungsmärkning vid pumpen tillsammans med politiker och representanter från bränslebolagen. Mats Pertoft (mp) uttryckte avsikten att utreda frågan och ta fram ett system för klimat- och ursprungsmärkning i samråd med bränslebolagen. Anders Åkesson (c) vädrade farhågan att en obligatorisk märkning skulle drabba de svenska bränslebolagen, som redan ligger i världstopp när det gäller miljöarbete. Centern skulle föredra ett initiativ på EU-nivå.

Bland representanterna från bränslebolagen stack St1:s VD Jonas Sidenå ut hakan och sade att St1 redan nästa år kommer att börja märka en del av sina drivmedel. De kan spåra ursprunget på vissa fossila komponenter och de vill inte hålla tillbaka denna information, eftersom de anser att transparens är viktig, inte minst av konkurrensskäl.

- Detta är ett löfte som vi applåderar, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant.

- Nu hoppas vi att de politiska partierna också lovar att ta tag i frågan, och att de ger oss väljare besked inför valet, avslutar Johanna Grant.


För mer information kontakta:

Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister
070-704 69 82
johanna.grant@gronabilister.se

Per Östborn, Styrelseledamot, Gröna Bilister
073-819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se


Läs mer om Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, som verkar för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas: http://www.gronabilister.se/jagvillveta

Läs ett referat från Gröna Bilisters seminarium på Almedalen: http://www.gronabilister.se/jagvillveta/almedalen

I diagrammen nedan sammanfattas resultaten från Gröna Bilisters och Novus opinionsundersökning. Alla resultat finns i denna excelfil

Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......