Projekt

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister

Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmedelsfakta 2021 samlas deras data tillsammans med information om drivmedelsförsäljningen i Sverige som helhet. Klimatpåverkan, förnybar andel, råvaror och ursprungsländer redovisas för alla typer av drivmedel.

Miljöinformation från OKQ8 på en Tanka-station. Foto: Gröna Bilister

Kunskap är makt. Detaljerad kunskap om våra drivmedels miljöegenskaper ger oss makten att undvika fallgroparna längs vägen mot hållbara transporter. Det räcker inte att bestämma sig en gång för alla vilka drivmedel som är bra och dåliga. Det vore som att orientera efter en karta som saknar höjdkurvor, färgkoder för vegetation, och symboler för sankmark och blockterräng.

Det är därför ett stort steg framåt att alla leverantörer sedan den 1 oktober ska ge miljöinformation om just de partier drivmedel de sålde föregående år. På större mackar ska miljödeklarationer fästas på pumpar, gasdispensers och laddstolpar. Klimatpåverkan visas med en färgkodning som liknar energimärkningen på kylskåp. Förnybar andel och råvaror redovisas också. Länk ges till en webbadress med mer detaljerad information, bland annat om alla råvarors ursprungsländer.

Gröna Bilister har drivit kampanj för detta i nästan tio år under parollen Jag Vill Veta. Under hela denna tid har denna miljöinformation funnits hos företag och myndighet. Vi har velat bryta deras makt över kunskapen.

Nu har många drivmedelsleverantörer uppfyllt kravet att erbjuda miljöinformation – men inte alla. I den nya rapporten Drivmedelsfakta 2021 sammanställer Gröna Bilister den information företagen gjort tillgänglig.

Rapporten ger också en helhetsbild av den svenska drivmedelsmarknaden ur hållbarhetssynpunkt. Underlaget hämtas från Energimyndighetens årliga drivmedelsrapport, kompletterat med information från andra källor. Gröna Bilisters rapport sammanfattar all tillgänglig miljöinformation om bensin, diesel, etanol E85, Fordonsgas, biodiesel FAME, förnybar diesel HVO/XTL, el och vätgas.

Några slutsatser

  • Mängden fossila drivmedel som används i Sveriges vägtrafik minskade från cirka 70 TWh år 2019 till cirka 66 TWh år 2020, till stor del som en följd av pandemin.

  • Importen av rysk råolja minskar snabbt: den utgjorde 27 procent av importvolymen år 2019, men bara 5 procent år 2020.

  • Ursprunget till en stor del av vår fossila bensin och diesel är okänt. Preem, Qstar, Shell och St1 kan redogöra för råoljans och övriga fossila råvarors ursprungsländer, men inte Circle K, Ingo, OKQ8 och Tanka.

  • Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken ökade från knappt 22 procent år 2019 till drygt 23 procent år 2020.

  • Andelen palmoljeprodukter (palmolja och PFAD) bland råvarorna till förnybar diesel har minskat drastiskt, från 44 procent år 2019 till 10 procent år 2020. Från och med 1 januari 2022 får inte palmoljeprodukter användas för inblandning i diesel för att uppfylla reduktionsplikten. Det finns därmed hopp om att palmoljeprodukterna ska fasas ut helt.

  • Andelen biodrivmedel i Sveriges vägtrafik som tillverkas av svenska råvaror är mycket låg, cirka 12 procent.

  • Fordonsgasen i Sverige är nu nästan helt förnybar. År 2020 bestod den till 98 procent av biogas. Branschens mål är att fasa ut fossil naturgas helt senast år 2023.

  • Mängden el som används som drivmedel i vägtrafiken växer snabbt från en låg nivå. År 2020 stod elen för drygt 0,5 procent av den totala drivmedels-förbrukningen. Det motsvarar cirka 1,5 procent av trafikarbetet, med hänsyn tagen till elfordonens höga energieffektivitet.


Hållbarhetslandskapet förändras ständigt. Kartor måste ritas som. Leverantörernas miljöinformation ska uppdateras årligen. Gröna Bilister kommer också att uppdatera sin rapport Drivmedelsfakta varje år.

– Konsumentupplysning är ett kall för Gröna Bilister, säger föreningens ordförande Marie Pellas. Vi är stolta över vår nya rapport, som vi tror är den första av sitt slag i världen. Vi fortsätter att verka för ökad transparens kring transporternas miljöpåverkan under parollen Vi Vill Veta.

Marie Pellas avslutar:

– Vi får inte glömma att det säkraste sättet att minska drivmedlens miljöpåverkan är att dra ned på användningen. Vi behöver använda bil när våra resor kräver det, men massor av resor kan genomföras med andra färdmedel, som kollektivtrafik, cykel och gång. Vi måste bli bättre på att välja bil som färdmedel av behov, inte av vana.


Läs mer

Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2021

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister, 073 819 6154, per.ostborn@gronabilister.se
Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......

24/2: Regler för miljödeklaration av drivmedel träder i kraft idag
Energimyndighetens föreskrifter om hur drivmedel ska miljödeklareras träder nu i kraft. Senast den 1 oktober ska miljödeklaratione......