Vilken skötsel är viktig?

God skötsel och service av våra bilar har positivt betydelse för miljön. Detta gäller särskilt äldre bilar.

Det lönar sig att köra grönt!

Vilka är miljöproblemen?

Miljöbästa bilar

Tankställen

Viktigast
  • Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5-10 procent.
  • Användning av syntetiska oljor kan sänka bränsleförbrukningen med ett par procent vintertid.
  • Välj en miljövänlig verkstad.
Undersökningar vid Bilprovningens Motortestcenter visar att både utsläppen av förorenande ämnen och bränsleförbrukningen minskar efter en service.
Tändsystem och luftfilter liksom avgasreningssystemet ska kontrolleras ofta, minst årligen. Förgasare hör också till det som kräver justering och översyn för att hålla utsläppen så låga som möjligt.

Serva regelbundet på verkstad
Följande ska Du be verkstaden kontrollera, åtgärda och serva. Ta inte för givet att allt nödvändigt det görs vid en standradservice. Kontrollera kostnaden i förväg!
  • Oljebyten bör alltid ske enligt föreskrivna intervaller. Använd syntetiska oljor - det kan sänka bränsle-förbrukningen med ett par procent vintertid. Läs mer.
  • Regelbunden motortvätt är betydelsefull för att undvika att saltbeläggningar ger upphov till överslag i tändsystemet, något som kan medföra ökad bränsleförbrukning och allvarliga skador på katalysatorn.
  • EGR-systemen (Exhaust Gas Recirculation) behöver oftast rengöras var 5 000 mil, kanske oftare när bilen börjar bli sliten och dra mer olja. Om EGR-systemet sätts igen kan utsläppen av kväveoxider vid normal stadskörning fördubblas.
  • Dåliga tändstift och andra slitna delar i tändsystemet - som kablar, fördelarlock och brytarspetsar - kan orsaka misständning med höga utsläpp av kolväten som följd. På samma gång förlorar motorn effekt och drar mer bränsle. En enkel åtgärd för att förebygga detta är att regelbundet byta tändstift och delar i tändsystemet, exempelvis med 2 000 mils intervall.
  • Ett smutsigt luftfilter ökar bränsleförbrukningen och utsläppen av koloxid och kolväten.
  • Ventiler med för litet spel kan resultera i motorskador med mycket stora utsläpp av kolväten som följd. Också här kan motorn förlora i effekt med ökad bränsleförbrukning som en given följd.
  • Läckande vevhusventilationssystem orsakar mycket höga utsläpp av kolväten. Dessutom kan halterna av kolväten inne i bilens kupé snabbt nå direkt hälsovådliga nivåer.
Välj en miljövänlig verkstad!
Välj en verkstad är accepterad som underleverantör till Folksam. Folksam ställer miljökrav på de bilverkstäder de anlitar i samband med skadereglering. Kraven på bilverkstäder, inklusive plåt-, plast- och lackverkstäder, omfattar allmän miljökompetens, lokalisering, inverkan på mark, vatten och luft, hantering av farligt avfall samt buller.

Många kommuner har en egen miljödiplomering. Bor du i en sådan kommun, kan du fråga efter om verkstaden är miljödiplomerad.

TRB Miljö AB, som är ett branschföretag inom transportnäringen och som ägs till lika delar av tolv större transportföretag, har miljö- och kvalitetskrav för serviceanläggningar för tunga fordon och entreprenadmaskiner. En lista över rekommenderade serviceanläggningar finns på: www.trbmiljo.se.
Relaterat material
Olja
Syntetiska oljor är bättre för miljön än mineraloljor. Vintertid kan bränsleförbrukningen hos personbilar sjunka med ett par proce......

Kylar- o spolar-vätska, batterier
Det finns kylarvätskor som är mer miljövänliga än andra. Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kom......

Biltvätt
Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Om du utnyttjar automattvät......

Hur ska avfallen sorteras?
Farligt avfall lämnas vid någon av kommunens Miljöstationer. Dessa finns ofta vid bensinstationer eller större återvinningscentral......

Däck
Däcken är en ofta bortglömd faktor i bilens miljö- och klimatpåverkan, och när man för en gångs skull talar om däck och miljö är d......