Remissvar

Under de senaste åren har Gröna Bilister lämnat synpunkter på följande utredningar och rapporter:

Datum Ämne
220121 Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Finansdepartementet (Fi2021/03460)
211130 Remiss av promemorian skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet, Finansdepartementet (Fi2021/03144)
211031 Motion om laddinfrastruktur, Kommunstyrelsen Stockholms stad
210930 Yttrande om Betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)
210930 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
210913 Remissvar avseende delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23) (Fi 2021/01486)
210905 Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (Finansdepartementet Dnr Fi2021/02192)
210827 EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
210629 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad
210628 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (Infrastrukturdepartementet)
210628 Skattelättnad för cykelförmån (Finansdepartementet)
210610 Föreskrifter om information om enhetspriser på alternativa drivmedel (Konsumentverket)
210524 Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (Energimyndigheten)
210216 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
210129 Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037
210125 Justerad beräkning av bilförmån
201216 Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond (Stockholms stad)
201123 Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
200525 förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel
200525 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen
200107 Förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar
191101 Gröna Bilisters remissvar SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor. 
180629 Allmänna råd för komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen STEMFS 2017:3
180223 Utkast till förordning om ändring i förord-ningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
180129 EU-kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon KOM(2017) 676 Remissvar Gröna Bilister M2017 02992 KI.pdf
171127 Ändringar i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
171011 Remissvar från Gröna Bilister gällande Energimyndighetens promemoria "Miljöinformation om drivmedel"
170419 Remissvar från Gröna Bilister gällande promemorian Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon 20 Gröna Bilister Remissvar Fi2017 01469 S2.pdf
170315 Remissvar från Gröna Bilister: Miljözoner för lätta fordon (Dnr. N2016/07396/MRT). N2016-07396-MRT Gröna Bilister.pdf
170201 Promemoria - Minskad klimatpåverkan av drivmedel
160815 Remissvar från Gröna Bilister gällande betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Gröna Bilister Remissvar gällande Ett bonus-malus system för lätta fordon SOU 2016-33.pdf
160427 Promemorian avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter
160211 Införlivande av ”besiktningspaketet”
140807
Promemorian Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

140519 Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) N2014-7434-E Gröna Bilister.pdf
131213 Strategi för miljöbilar och drivmedel – för ett fossilfritt Stockholm 131213 Gröna Bilister Remissvar Miljöfordon Sthlm.pdf
131115 Framställan av förändrad trängselskatt i Stockholm Gröna Bilister Remissvar Trängselskatt_131115.pdf
130930 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 Diarienummer (N2013/2942/TE) GB_Remissvar nationell transportplan_ 130930.pdf
130424 Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel
130228 EU-förslag om infrastruktur för alternativa bränslen
130220 EU-kommissionens förslag om biodrivmedel och indirekta markanvändningseffekter
121130 Miljöprogram för Göteborgs stad   
121031 Trafikplan Upplands Väsby  
121028  Nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar  
120920 NTF:s verksamhetsinriktning 2014-2015  
120910 Kontrollbesiktningsfrågor  
120509  Miljöbilsdefinition, kvotpliktsystem för biodrivmedel, fordonsbeskattning etc  
120418  Supermiljöbilspremien.pdf  
120320  Kapacitetsutredningen  
110819  EU kommissionen: beskattning av energiprodukter  
110524  Supermiljöbilspremien  
110510  Förslag om nedsatt förmånsvärde  
110309  Remissvar marknadsvillkor biogasproduktion  
101130  Remissvar NTF  
100714  P-platser elbilar  
100528  Brist på krav på fossila bränslen   Hela prop.
100528  Trängselskatt Essingeleden  
100426  Kommunala miljözoner  
100401  Koldioxidkrav lätta nyttofordon
100401  Handlingsplan förnybara energikällor
100319 Trängselavgifter Göteborg  [29 kB]
100215  Program för Översiktplan Gävle kommun  [82 kB]
100125 Upplands Väsbys trafikstrategi  [55 kB]
091209 Producentansvar för bilar och bilskrotningsförordningen  [22 kB]
091119

Miljöstyrningsrådet - Upphandling fordon:
     - Säkerhetskrav
     - Lätta fordon
     - Tunga fordon


  [12 kB]
  [28 kB]
  [13 kB]
091128 Förslag till ändring av de svenska reglerna för motorbränslen och motorfordons avgasrening  [34 kB]
091119 Miljömålen i nya perspektiv   [22 kB]
091024 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (N2009/6374/IR)   [55 kB]
091014 Kvotpliktsystem för biodrivmedel    [41 kB]
090914 Stockholms län infrastrukturplan    [82 kB]
090902 Synpunkter utbildning Sparsam körning     [17 kB]
090814 Skattebefrielse personbilar    [49 kB]
090814 Effektivare skatter klimat energi    [30 kB]
090515 Återvinning bensinångor    [19 kB]
090505 Svanenmärkning av Fordonsdäck    [49 KB]
090315 Vägverkets lägesrapport om vinterdäck    [25 kB]
090216 Klimat- och energistrategi för Uppsala län    [24 kB]
090124 Energieffektiviseringsutredningarna SOU 2008:25 och SOU 2008:110    [61 kB]
090122 EU:s direktiv om märkning av däck    [27 kB]
090122 EU:s direktiv om energimärkning    [22 kB]
081029 Myndigheters fordonsinköp    [21 kB]
081017 Ny transportpolitisk målstruktur    [19 kB]
080815 Trängselskattelagen    [19 kB]
080801 Utvärdring Sveriges miljömål    [151 kB]
080619 Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24)   [27 kB]
080527 Nya hastighetsgränser i Norrbotten o Västerbotten   [27 kB]
080317 Ändrat förslag till europaparlamen-tets och rådets direktiv om främjande av användningen av förnybar energi   [18 kB]
080310 Ändrat  förslag till europaparlamen-tets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon   [24 kB]
080303 EU-kommissionens förslag till för-ordning om koldioxidkrav för lätta bilar   [34 kB]
080220 Svanens kriterier fordonsbränslen   [17 kB]  
080216 EU:s grönbok stadstrafik   [18 kB]
071015 Bioenergi från jordbruket - SOU   [15 kB]
071005 Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019   [23 kB]
070927 Diverse punktskattefrågor i budgetpropositionen för 2008   [22 kB]
070926 Den svenska klimatstrategins utveckling   [27 kB]
070830 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt   [28 kB]
070523 Efterhandskonvertering av personbilar för etanoldrift   [43 kB]  
070517 Höör kommuns miljöplan   [35 kB]  
070321 Regeringens promemoria om trängselavgifter   [26 kB]
060929 EKU Hållbar upphandling fordon   [50 kB]
060903

Nytt system för insamling och omhändertagande av uttjänta bilar

  [67 kB]
060506 Åtgärdsprogram för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar och andra föroreningar i Norrköpings kommun [73 kB]
060506 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala innerstad [78 kB]
060301 Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborg [58 kB]
060207 En mer miljöanpassad offentlig upphandling [62 kB]
051210 Nya hastighetsbegränsningar [55 kB]
051201 Lagstiftning efterhandskonvertering [61 kB]
051104 Göteborgs miljöprogram för trafik [63 kB]
051002 Låginblandning av FAME i diesel för fordonsdrift [46 kB]
051002 Miljöklassning av alternativa drivmedel [50 kB]
050929 Vägverkets förslag till definition av miljöbil [50 kB]
050701 Delbetänkande ”Nya upphandlingsregler” SOU 2005:22 [23 kB]
050520 Vägverkets förslag till miljöklassning av nya lätta dieselbilar med partikelfilter [34 kB]
050504 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara fordonsbränslen [49 kB]
050429 Synpunkter Vägverkets förslag till definition av miljöbil [50 kB]
050407 EKU:s revidering av krav på däck [87 kB]
050331 Trafikplan Uppsala [68 kB]
050126 Malmö trafikmiljöprogram [83 kB]
041113 Yttr. t. Näringsdep. om Vägverkets förslag t. definition miljöbil (ej remiss) [24 kB]
041029 Förslag till regionala miljömål för Stockholms län 2004. Länsstyrelsen i Stockholms län. [25 kB]
041015 Vägverkets "Klimatstrategi för vägtransportsektorn" [54 kB]
040816 Skatt på väg [47 kB]
040618 Förslag till åtgärder för att klara miljökvalitetsnomen avseende partiklar i Stockholms län [155 kB]
040614 Arbetet med riksdagens miljömål [67 kB]
040526 Förnybara fordonsbränslen SOU 2004:4 [102 kB]
031120 Synpunkter inför utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränsle [69 kB]
031009 Delbetänkande från Stockholms-beredningen "Trängselavgifter" (SOU 2003:61) [36 kB]
030916

SIKA rapport 2003/2: Etappmål för en god miljö"

[66 kB]
Relaterat material
Rapporter
Här kan du ladda ned alla rapporter som Gröna Bilister publicerat, samt några andra rapporter som är relevanta för Gröna Bilisters......

Remissvar: Gröna parkeringsköp
Gröna Bilister har svarat på en remiss från Stockholms stad av en motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond.......

Remissvar: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Gröna Bilister har svarat på Miljödepartementets remiss av promemorian "Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år". Vi avst......

9/1: Fossiloberoende och energieffektivitet måste vara baskrav vid offentlig upphandling av bilar
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar. Enligt förslaget ska laddbar......