Stadgar för föreningen Gröna Bilister

Stadgar för Gröna Bilister maj 2020 (PDF)

§ 1 Namn och ändamål 

Föreningens namn är Gröna Bilister. 

Föreningen har till ändamål att verka för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt viktigt är därvid att utnyttja möjligheterna att påverka enskilda personers och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. 

§ 2 Verksamhet 

Föreningen skall i sin verksamhet: 

- bedriva aktiv konsumentupplysning genom att informera medlemmarna och allmänheten. 

- aktivt påverka den allmänna opinionen för en långsiktigt hållbar transportsektor.

- genomföra kvalificerade utredningar och ta fram förslag till ny eller ändrad lagstiftning. 

- följa och söka påverka arbetet i statliga verk samt regering och riksdag.

- initiera och främja forskning om hållbara transporter samt medverka i forskningsprojekt.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift

För individuellt medlemskap har envar individ som uppnått 16 års ålder har rätt att mot erläggande av medlemsavgift vara medlem i föreningen.

I familjemedlemskap kan familjemedlemmar i samma hushåll dela på medlemskapet men var och en är medlem i föreningen. Barn under 16 år kan beviljas inkludering i ett familjemedlemskap genom målsmans godkännande. Barn har yttranderätt och förslagsrätt, men inte rösträtt, vid föreningens årsmöten. 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

Medlemsavgift för nästkommande år fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen. Årsmötet har rätt att nedsätta medlemsavgiften med högst 30 procent för medlemmar i närstående ideella föreningar. 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 4 Föreningens årsmöte 

Föreningens årsmöte äger rum under tiden 1/3 - 15/5 på tid och lokal som styrelsen bestämmer. Information om dag för årsmöte ska publiceras på föreningens hemsida senast tre månader före den dag då mötet avses äga rum. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda tidigast fyra veckor före, dock senast två veckor före, den dag då mötet avses äga rum.

Kallelse ska ske genom publicering på föreningens hemsida samt även genom utskick till medlemmarna per e-post eller med brev till medlemmar där föreningen saknar deras e-postadress eller där medlem så särskilt begärt. 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av antalet medlemmar begär det. Sådan begäran ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och inte på annat sätt häftar i skuld till föreningen har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 5 Årsmötets uppgifter 

 1. Mötet öppnas
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse 
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Av styrelsen väckta frågor
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner 
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa varav en ledamot utses till ordförande och en ledamot väljs till kassör
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte 
 19. Val av revisorer och suppleant 
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte
 21. Mötet avslutas

§ 6 Motioner till årsmötet 

Envar medlem har rätt att framföra förslag till årsmötet om föreningens verksamhet. Sådan motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före dag då årsmöte hålls. Motionen och styrelsens yttrande däröver skall utsändas till medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 7 Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse består av minst fem och maximalt nio ledamöter, där hälften av ledamöterna väljs på två år och andra hälften på två år det andra året, samt upp till tre suppleanter valda för ett år. Ojämnt antal ordinarie ledamöter ska eftersträvas. Styrelsen skall inom sig välja en vice ordförande samt en sekreterare i ett konstituerande möte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 8 Styrelsens uppgifter 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter och medel.

§ 9 Styrelsens sammanträden 

Ordförande skall se till att sammanträden hålls när så behövs, dock minst fyra gånger per år. Minst två av dessa möten ska vara fysiska möten. På begäran av två styrelseledamöter i förening eller revisor skall styrelsen sammankallas.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras per capsulam. Protokoll ska upprättas även för dessa beslut.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamöter har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollet ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. För alla beslut gäller dock att minst hälften av samtliga ledamöter i styrelsen ska vara eniga om beslutet.

§ 10 Tecknande av föreningens firma 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 11 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 

§ 12 Revisorer 

Styrelsens förvaltning skall granskas av en godkänd revisor samt en bland medlemmarna utsedd föreningsrevisor. För den sistnämnde skall årsmötet utse en suppleant. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 13 Valnämnd 

Den av årsmötet utsedda valnämnden har till uppgift att förbereda val till styrelse, revisorer och årsmötesfunktionärer samt att slutligt fastställa vilka medlemmar som skall vara berättigade till reseersättning för bevistande av föreningens årsmöte. 

§ 14 Ändring av föreningens stadgar 

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar vid ett ordinarie årsmöte.

Förslag om stadgeändring skall vara medlemmarna tillhanda senast samtidigt med kallelsen till årsmötet. 

§ 15 Beslut om upplösning 

Beslut om upplösning av föreningen är inte giltig med mindre än att beslutet fattats av ett ordinarie årsmöte och därvid biträtts av minst tre fjärdedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Förslag om upplösning av föreningen ska vara medlemmarna tillhanda senast samtidigt med kallelsen till årsmötet.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas lika mellan Världsnaturfonden i Sverige och Naturskyddsföreningen eller, om dessa inte längre existerar, till annan in- eller utländsk organisation med huvudsakligen samma ändamål. 

Denna version av föreningens stadgar är antagna vid konstituerande sammanträde tisdagen den 29 mars 1994 samt ändrade vid årsmötena den 31 maj 1997, 5 juni 1999, 16 maj 2004, 23 april 2006, 21 april 2007, 18 april 2008, 8 maj 2011, 27 april 2013 samt 28 maj 2020.


Relaterat material
Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår fina medlemserbjudanden. Dessutom stödjer du vårt arb......

Butik
Här kan du beställa böcker och annat material...

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
Läs mer om våra fantastiska samarbetspartners som på olika sätt verkar för hållbar mobilitet! ...

Min sida - så funkar det
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Vart finns mina medlemsrabatter? Nedan får du sva......

6/6: MUU Sverige! Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 12,73 kronor!
Lagom till introduktionen till den nya bonus malus-systemet den 1 juli som ger gasbilar en bonus på 10.000 kronor kan du redan ida......

Integritetspolicy
I denna integritetspolicy hittar du övergripande information om hur Gröna BIlister hanterar personuppgifter enligt gällande lagsti......