Vår grundsyn och våra mål

Vi utgår i vår verksamhet från följande grunduppfattningar och målsättningar:

Gröna Bilister konstaterar att bilismen idag är en stor källa till utsläpp av olika slag, vilka ger upphov till oacceptabla skador på hälsa, miljö, samhälle och kultur, skador som kraftfullt måste motverkas.

Gröna Bilister anser att samhällsplaneringen inte skall skapa onödig biltrafik utan istället främja kollektivtrafik samt individuell transport genom cykling och gång.

Gröna Bilister vill arbeta för att anpassa bilismen till ett långsiktigt hållbart system vad gäller såväl miljö som hälsa och säkerhet.

Gröna Bilister vill värna den frihet och rörlighet bilen ger men bara under de villkor som kan accepteras av de naturliga kretsloppen.

Gröna Bilister vill genom att ta fram sakligt underlag informera om bilismens svaga sidor och peka på de möjligheter som finns att komma tillrätta med dem.

Gröna Bilister anser att kraven på bilismen måste ställas så att de driver på utvecklingen och därför måste grundas på kommande teknik.

Gröna Bilister anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Alla subventioner från andra sektorer av samhället bör undvikas och mellan trafikslagen med undantag för kollektivtrafiken.

Gröna Bilister anser att en omställning av trafiken måste påbörjas omgående och inte avstanna förrän skadorna eliminerats. Detta innebär bl a krav på mindre förorenande bränslen och mera energisnåla bilar och förnyelsebara energikällor måste användas.

Gröna Bilister skall genom upprättande av miljöprogram lyfta fram konkreta åtgärder som bör genomföras och kontinuerligt uppdatera dessa alltefter som kunskapen om möjligheterna växer.

Gröna Bilister anser att såväl administrativa som ekonomiska styrmedel behöver användas för att påskynda införande av ny teknik och bättre samhällsplanering. Därutöver behövs miljömärkning och utökad information.

Relaterat material
Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår fina medlemserbjudanden. Dessutom stödjer du vårt arb......

Butik
Här kan du beställa böcker och annat material...

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
Läs mer om våra fantastiska samarbetspartners som på olika sätt verkar för hållbar mobilitet! ...

Min sida - så funkar det
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Vart finns mina medlemsrabatter? Nedan får du sva......

6/6: MUU Sverige! Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 12,73 kronor!
Lagom till introduktionen till den nya bonus malus-systemet den 1 juli som ger gasbilar en bonus på 10.000 kronor kan du redan ida......

Integritetspolicy
I denna integritetspolicy hittar du övergripande information om hur Gröna BIlister hanterar personuppgifter enligt gällande lagsti......