26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens: målstyrd mobilitetsplanering och konsumentupplysning nycklar i omställningen

Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna Bilister har konkreta förslag på hur flera av rådets rekommendationer kan genomföras.

Målstyrd mobilitetsplanering

Klimatpolitiska rådet presenterar 13 huvudsakliga rekommendationer i sin nya rapport. En av dem är:

Se till att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar.

På tvärs emot denna uppmaning utgår Trafikverket i sitt inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen från prognoser om ökande biltrafik för att motivera satsningar på nya vägar. Gröna Bilister är starkt kritiska till detta i sitt remissvar. I boken Vänd pyramiden – planera för en hållbar mobilitet för vi fram fyra förslag kring hur en transportinfrastruktur som gör det lättare att nå klimatmålen kan förverkligas.

  1. Gör de nationella klimatmålen tvingande i all trafikplanering.
  2. Skriv om Trafikverkets instruktion så att det görs klart att staten kan medfinansiera steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Det handlar om åtgärder om påverkar behovet av transporter, och om att optimera befintlig infrastruktur.
  3. Stöd kommuner och regioner med rätt kompetens för planering enligt fyrstegsprincipen.
  4. Ställ tuffa kvalitetskrav på de steg 1- och 2-åtgärder som medfinansieras av staten.

– Jag ser en infrastrukturplanering som på pappret förespråkar hållbarhet, men som fysiskt inte håller vad den lovar, kommenterar Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas. Det är dags för förändring.
Konsumentupplysning

En annan av Klimatpolitiska rådets huvudsakliga rekommendationer är:

Investera i kunskap och kompetens för att stärka arbetet med klimatomställningen som en del av den fortsatta återhämtningspolitiken.

Klimatpolitiska rådet skriver vidare att en bred nationell folkbildning och mobilisering av civilsamhället kan underlätta genomförandet av en politik som når klimatmålen. Ett effektivt sätt att hörsamma denna rekommendation är att skapa lättillgänglig och standardiserad konsumentinformation kring transporter och miljö.

Det är just detta som är målet med Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta. I år införs den miljödeklaration av drivmedel som Gröna Bilister har verkat för i många år. Det ligger ett lagförslag om klimatdeklaration av långväga resor. Sedan ett par år har Gröna Bilister drivit kampanj för miljö- och energideklaration av bilar.

– Under våren kommer Gröna Bilister att presentera ett handfast förslag till hållbarhetsdeklaration av lätta fordon, säger Gröna Bilisters kampanjledare Per Östborn.

Målstyrd mobilitetsplanering och konsumentupplysning bidrar båda till att uppfylla ännu en av Klimatpolitiska rådets huvudsakliga rekommendationer, att

Främja de beteendeförändringar som stärker möjligheterna att nå klimatmålen.
Genomförande

Regeringen tar upp flera av Gröna Bilisters förslag i sin klimatpolitiska handlingsplan, som listar 132 åtgärder. Det handlar om krav på att transportinfrastrukturplaneringen ska bidra till klimatmålen (åtgärd 66), och att steg 1- och 2-åtgärder ska prioriteras enligt fyrstegsprincipen (åtgärd 67). Dessutom ska möjligheten till en koldioxid- och energideklaration av lätta fordon analyseras (åtgärd 100).

Men analyser och förslag är en sak, genomförande en annan. Klimatpolitiska rådet kritiserar regeringen för att den inte följer upp verkställandet av den klimatpolitiska handlingsplanen, och för att den nästan aldrig refererar till handlingsplanen i sina utspel. 

– Gröna Bilister kommer att bidra till uppföljningen, säger Marie Pellas. Vi vill hjälpa regeringen på traven att konkretisera åtgärderna, och vi ska se till att den genomför vad den lovar.Läs mer

Klimatpolitiska rådet: Årsrapport 2021

Gröna Bilisters bok Vänd pyramiden – planera för en hållbar mobilitet, författad av Fredrik Holm

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta
Relaterat material
15/9: Gröna Bilister har svarat på remissen av utredningen “Stärkt planering för hållbar utveckling”
Gröna Bilister är mycket positiva till att bilens särställning och därmed prioritering i lagstiftningen utmanas i utredningen. A......

Link eldriven kick-bike
Det får väl ses som ett positivt tecken att det kommit en ny delningstjänst för elsparkcyklar – då är pandemins isolering förhop......

Kinto bilpool
En bil står i snitt oanvänd 96 procent av tiden, och många av oss behöver ingen bil i vardagen – särskilt efter pandemins signal ......

30/6: Bra förslag att ge skattelättnad för förmånsscyklar, men mer behövs
Gröna Bilister har svarat på en remiss från finansdepartementet där skattelättander föreslås för dem som tar emot cyklar som anstä......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister
Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som ......