Upp och nedvända världen

Gröna Bilister publicerade förra året boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet”. Nu skriver Kungliga Automobilklubben debattartikeln ”Planera för ökad bilism”. Utesluter det ena det andra? Ja, menar Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas i denna replik. Men om vi planerar för hållbar mobilitet får vi ofta smidigare bilism på köpet.Anders Ydstedt, KAK, pläderar för en ökad bilism i våra städer i sin debattartikel  i SvD den 25 augusti. Det kan verka självklart att företrädaren för en bilistorganisation vill ge bilen ökat utrymme. Såtillvida gör givetvis Ydstedt sitt jobb. Men frågan är mer komplicerad än så.

Det är ingen nyhet att biltrafiken är en av Sveriges största utmaningar för att nå de klimatmål som följer av Parisavtalet. Sverige behöver minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Det är ett tufft mål som kräver att biltrafiken minskar. Det räcker inte att endast förlita sig på nya bränslen och elektrifiering, vi behöver även välja andra färdmedel än bilen när det är möjligt. Idag är hälften av alla bilresor i tätorter kortare än fem kilometer. Möjligheterna att välja andra färdmedel är således, för många, goda.

Det är heller ingen nyhet att bilismen i våra tätorter kraftigt påverkar människors hälsa genom de luftföroreningar och partiklar den sprider. Statistiskt sett dör tio personer om dagen av dessa skäl i Sverige – att jämföra med trafikolyckorna som vållar kanske en tiondel så många dödsfall.

Sedan många decennier vet trafikforskarna också att det nästan är omöjligt att bygga bort trängseln för våra städers biltrafik. Ny vägkapacitet leder till ökad biltrafik och snart är trängseln densamma som förut. Däremot är det lätt gjort att förstöra städerna som platser för människor genom att bygga fler vägar.

Infrastrukturen måste bli mycket mer yteffektiv om städer ska kunna utvecklas till platser där människor mår bra och har god livskvalitet. Gång, cykel och kollektivtrafik är då de mest yteffektiva färdmedlen, även med dagens krav på coronaavstånd. Ju fler som färdas till fots, på cykel eller med kollektivtrafik, desto bättre framkomlighet får de bilister som verkligen behöver ta sig fram i staden. Ge ordentligt med plats för gång, cykel och kollektivtrafik så blir det också bättre förutsättningar för de bilister som måste välja bilen!

Detta coronaår har människor i hög grad valt bort kollektivtrafiken och rentav uppmanats att göra det. I stället har många valt just gång och cykel. Vi ser många städer runt om i världen som valt att använda ytor för biltrafik till för att skapa plats för den ökande gång- och cykeltrafiken. Detta är en snabb och billig åtgärd för att öka trafikkapaciteten i en trång stad, och den bidrar direkt till bättre hälsa. Och – paradoxalt nog – den bidrar till en smidigare trafik för de människor som inte har något alternativ till bilen.

Ydstedt ser de ändrade resmönstren som en väckarklocka för kommunerna. Det gör Gröna Bilister också, men en väckarklocka för en mobilitet som främjar miljö, klimat, hälsa, ekonomi samt städer som en plats att leva i.

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister, 1 september 2020


Läs mer
Anders Ydstedt, KAK: Planera för ökad bilism
Relaterat material
15/9: Gröna Bilister har svarat på remissen av utredningen “Stärkt planering för hållbar utveckling”
Gröna Bilister är mycket positiva till att bilens särställning och därmed prioritering i lagstiftningen utmanas i utredningen. A......

Link eldriven kick-bike
Det får väl ses som ett positivt tecken att det kommit en ny delningstjänst för elsparkcyklar – då är pandemins isolering förhop......

Kinto bilpool
En bil står i snitt oanvänd 96 procent av tiden, och många av oss behöver ingen bil i vardagen – särskilt efter pandemins signal ......

30/6: Bra förslag att ge skattelättnad för förmånsscyklar, men mer behövs
Gröna Bilister har svarat på en remiss från finansdepartementet där skattelättander föreslås för dem som tar emot cyklar som anstä......

26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......