2/5 Rundabordssamtal Vårbudgeten

”Största miljöbudgeten i Sveriges historia blir än större” inledde Per Bolund och Karolina Skog sin presentation av vårbudgeten då Gröna Bilister, tillsammans med ytterligare utvalda samhällsaktörer inom miljö- och klimatområdet, bjöds in till ett rundabordssamtal på Finansdepartementet för att ta del av årets gröna satsningar. Karolina Skog kunde konstatera att hon är en ”glad miljöminister” då område 20 som innefattar miljö, naturvård och klimat, har fått den ”största ökningen sedan regeringen tillträdde”. 


Unikt för i år är att dessa satsningar presenteras i en egen bilaga som syftar till att ge en kompletterande bild av regeringens arbete för att nå de nationella miljömålen. I denna har ett extra fokus satts på två fördjupningsområden, konsumtion och transporter, som, med all rätt, anses vara av extra stor vikt för att nå miljömålen. De konsumtionsbaserade klimatutsläppen tar hänsyn till de utsläpp som sker utomlands på grund av vår inhemska konsumtion och svarar enligt Naturvårdsverket för omkring dubbelt så stor påverkan i jämförelse med de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Därtill påverkas av vår livsstil och konsumtionsval vilket gör de svårare att ha direkt inflytande över. 

Transporternas klimatpåverkan å andra sidan står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp där vägtrafiken dominerar. Fastän utvecklingen i stort går åt rätt håll (flyget undantaget) äts vinningarna av energieffektivare fordon och förnybart bränsle upp av de ökade körsträckorna. Bilen, Bränslet och Beteendet är tre B:n som måste gå åt samma håll och det är tydligt att det är längst kvar när det kommer till det senare. Även här påverkas utsläppen av vår livsstil och val vilket kräver långt mer än teknisk utveckling. Med de glasögonen lyssnade jag med intresse på Per Bolund och Karolina Skogs presentation och delar här med mig av ett urval av längre och kortare nedslag och tankar från samtalet. 

  • Regeringen vill bredda BNP som mått på välfärd vilket är mycket efterlängtat. I förslaget ingår alla tre komponenter social, ekonomisk, ekologiskt för att ge en bättre bild av vart utvecklingen går. En utredning tillsattes redan av förra regeringen och efter hänsynstagande till remissvar innehåller måtten ett större fokus på nationella och globala perspektiv.  I den efterföljande diskussionen rådde delade åsikter om huruvida de innehöll för många mätområden (15 stycken) eller inte. Kanske är det för tidigt att utvisa. För min egen del fastnade jag i synnerhet för de sociala måtten (utbildningsnivå, mellanmänsklig tillit, ”nöjd med livet”, självskattad upplevd hälsa och låg disponibel inkomst) som nya mått för välfärd och kan ge intressanta analyser i kombination med uppföljningen av miljömålen och ekonomi.  Det man mäter är man i bättre stånd att påverka! Ett viktigt steg fram som går helt i led med ambitionen om Sverige som föregångsland. Bra! 

  • Regeringen vill utöka satsningen på grön skatteväxling som bl.a. innebär att vissa förmånsbilar får sänkta skatter vilket anses vara en viktig åtgärd för andrahandsmarknaden. Även detta är positivt då tjänstebilar står för mer än hälften av nybilsförsäljningen. Däremot behöver det kombineras med en ändring av reseavdraget samt styrmedel som gör det lättare för arbetsgivare att skapa ”fler mobilister” än bilister i tjänsten. T.ex. genom att möjliggöra cykelpendling i friskvårdsbidraget och göra milersättningen transportslagsoberoende. 

  • Enligt Per Bolund är en utredning kring reseavdraget på gång vilket kan ses som ett steg fram. Då jag tog upp samma fråga under höstbudgeten 2015 var istället svaret att det ”pågår diskussioner där man tittar på andra sätta att bättre stödja pendlare”.

  • Jag ställde även frågan hur arbetet fortlöper för att stödja bilpooler. Svaret var att en definition av bilpooler är på gång (presenterades i utredningen om cirkulär ekonomi) och baserat på det kan man även se över momsfrågan och tilldela parkeringsplatser. Vår otåliga väntan fortsätter… 

  • Klimatklivet kommer att få ytterligare 500 miljoner SEK. Enligt Karolina Skog är detta efterfrågat och ansökningar sprider sig över hela landet samt skapar sysselsättningseffekter. Även detta ser vi som positivt och hoppas administrationen effektiviserats samt att stöd till beteendepåverkande åtgärder, vars klimatnytta är svårare att påvisa, ges stöd i allt större utsträckning. 

  • Transportsystemets inverkan på miljön är komplext och påverkar möjligheten att nå andra miljömål. Karolina Skog konstaterar att det finns inget enskilt styrmedel som kan fixa allt. Mycket har bäring på hur vi planerar våra städer och bygger infrastruktur. Här vill regeringen ta fram en nationell politik för hur vi bygger i bebyggd miljö, ”bilberoendet är en viktig fråga och är ett resultat av politik. Därför bör det finnas politik som tar bort det” avslutade Karolina Skog, som samma vecka bjöd in ett 15-tal aktörer, däribland Gröna Bilister, för ett rundabordssamtal om hållbara transporter i städer. Syftet med samtalet är att omvandla alla insikter till en skrivelse till Riksdagen med nationella mål för hur vi får hållbara och levande städer. Även detta ser vi som ett glädjande och viktigt initiativ för att främja hållbar mobilitet i Sveriges alla kommuner och städer, det är just här arbetet måste ske. 

Rundabordssamtalet innehöll så klart en rad andra punkter, diskussion och inspel. Fler med mig ställde sig mycket positiva till regeringens ambitioner att bredda välfärdsmåttet, samt att sätta fokus på konsumtion och transporter. Jag kunde glatt konstatera att många förslag går i linje med Gröna Bilisters arbete. Nu handlar det om att omvandla ord till handling. Vi fortsätter att granska utvecklingen och driva på för hållbar mobilitet. 

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister
2 maj 2017
Relaterat material
Mobilitet på landsbygd
Visst är det möjligt att vara mobilist även för den som bor på landsbygden. Som landsbygdsbo behöver man dock ofta vara medskapare......

9/7 Lastcykeln - den trogne vardagshjälten
I vår guide ”Mobilisten” delar vi med oss av tips och inspiration för att resa mer hållbart.  Här ger vi en introduktion till et......

25/5: Laddgatan, elbilens nya skyltfönster?
Härom veckan deltog jag och Gröna Bilister på invigningen av Stockholms första laddgata för elbilar. Med det tycks även ett nytt b......

28/3: Framtidens mobilitet väntar runt hörnet
Styrelseledamoten Martin Prieto Beaulieu skriver om framtidens mobilitet och presenterar en vision om hur framtidens mobilitet sku......

3/1: 2017, nu kraftsamlar vi!
Ännu ett innehållsrikt år har gått mot sitt slut. I en tid där världen slår nya värmerekord för tredje året i rad och Arktisk når ......

1/4: Om vikten att få en bra start på dagen!
Att få en riktigt bra start på dagen är viktigt, annars riskerar man att förpesta sin omgivning med sura miner och sämre prestatio......

16/12: Att vara mobilist på landsbygden?
Visst är det möjligt att vara mobilist även för den som bor på landsbygden. Som landsbygdsbo behöver man dock ofta vara medskapare......