Projekt

Vi Vill Veta: Att hållbarhetsdeklarera fordon borde vara en självklarhet

År 2020 kommer drivmedlen att hållbarhetsdeklareras vid pump. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen. Att visa alla nya fordons energiförbrukning och utsläpp i bilrutan och i reklamen är ännu enklare än att hållbarhetsdeklarera drivmedel. Det borde därför vara en självklarhet.


Till och med i oljeemiratet Dubai energideklareras bilarna. Foto: Jesper Johansson

En enkel miljödeklaration av fordon som visar energiförbrukning och utsläpp vid körning kan med tiden kompletteras med information om klimatpåverkan och råvaruanvändning vid bilens tillverkning. Detta är särskilt viktigt för elbilar, där batteritillverkningen fortfarande är en stor utsläppspost. Ett sådant system kräver dock en standardiserad livscykelanalys av fordon, vilket ännu saknas.

Många tillverkare gör redan sina egna livscykelanalyser, men uppgifterna blir inte helt jämförbara. Sedan år 2018 jämför därför Gröna Bilister klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning för alla bilar vi nominerar till Miljöbästa Bil via en schablonmodell skapad utifrån litteraturstudier.Bengt Dalström på Toyota (t.h.) tar emot diplom av Gröna Bilister och Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (t.v.) för en föredömlig och offentlig livscykelanalys av vätgasbilen Toyota Mirai
 


Konsumentinformationen om nya bilar styrs av EU-direktivet 1999/94/EG och av Konsumentverkets allmänna råd KOVFS 2010:3. Dessa råd är vagt formulerade och innebär att Sverige har lagt sig i bottenskiktet bland EU:s medlemsländer när det gäller konsumentupplysning om nya bilars miljöpåverkan och bränsleekonomi.

Även det underliggande EU-direktivet har brister och kan förtydligas, vilket påtalades av europeiska konsumentorganisationer år 2014. I deras rapport konstaterade de att ambitionsnivån och genomförandet av konsumentupplysningen om nya fordon skiljer sig mycket åt mellan EU:s medlemsländer, och de uppmanade EU att utvärdera sitt direktiv. I den utvärdering av EU-kommissionen som följde år 2016 kan vi läsa:

The well-known design of the EU Energy Label is used in half of the Member States and seems to increase the Directive's effectiveness.

Sverige hör tyvärr inte till de medlemsländer som använder en sådan energideklaration av nya bilar. (Läs mer om EU:s utvärdering av fordonsmärkningsdirektivet här.)


Förslaget till energideklaration i utredningen Fossilfrihet på väg

Detta är anmärkningsvärt med tanke på att ett detaljerat förslag på en sådan svensk energideklaration presenterades redan år 2013 i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (Del 2, avsnitt 14.5.10, sidorna 682-688). Utredarna stakade till och med ut vägen för genomförandet:

Konsumentverket ges föreskriftsansvar inom området. Utredningen föreslår att Konsumentverket ges i uppdrag att implementera förslaget energimärkning efter samråd med Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Enligt utredarnas förslag ska fordonets energiförbrukning klassas via de traditionella färgade staplarna snarare än dess koldioxidutsläpp ur avgasröret. Annars skulle alla elbilar automatiskt hamna i den bästa klassen, eftersom avsaknad av avgasrör så klart innebär noll i utsläpp. Detta fokus på energiförbrukning framtidssäkrar deklarationen i en tid när elektrifieringen av fordonsflottan tar fart, menar utredarna, och ger även elbilar möjlighet att konkurrera med varandra med energieffektivitet.

Förslag från utredningen Fossilfrihet på väg på energideklaration av en laddhybrid. (Klicka för större bild.)
 

Gröna Bilisters synpunkter på utredningens förslag

Gröna Bilister instämmer i utredarnas resonemang om varför deklarationens fokus bör vara energieffektivitet snarare än koldioxidutsläpp. Det certifierade koldioxidutsläppet bör dock visas, precis som i utredningens förslag.

I Gröna Bilisters förslag till hållbarhets-deklaration av drivmedel vid pump ingår en QR-kod som leder till en webbsida med förklaringar och mer detaljerad information. Ett sådant system skulle vara av värde även på en hållbarhetsdeklaration av fordon. En QR-kod kan vara särskilt betydelsefull i en standardiserad hållbarhets-deklaration i bilreklam, där utrymmet för information i själva reklamen kan vara begränsat. En sådan QR-kod förekommer till exempel i energi-deklarationen av bilar i Dubai.

Energideklaration av en Audi R8 Coupé i Dubai, med QR-kod. (Klicka för större bild.) Foto: Jesper Johansson
 

Skissen ovan från 
utredningen Fossilfrihet på väg på en energideklaration i visar fakta om laddhybriden Toyota Prius. När det gäller förbrukning så visas de så kallade viktade förbrukningsvärdena 2,1 l bensin per 100 km och 5,2 kWh el per 100 km.

Kunskapen om vad dessa viktade förbrukningssiffror innebär är mycket dålig, även bland bilhandlare och generalagenter, och det är inte uppenbart hur de ska tolkas. På sajten www.miljofordon.se erbjuds en översiktlig definition. En mer detaljerad redogörelse finns i en underlagsrapport som Stockholms stad beställde år 2012 av Gröna Bilisters medarbetare Per Östborn.

Med Toyota Prius som exempel kan man mycket förenklat säga att vid en typisk användning denna laddhybrid så förbrukas 2,1 liter bensin och 5,2 kWh el per 100 km. Dessa viktade förbrukningsvärden säger därmed inget om hur mycket bensin bilen förbrukar när elen tagit slut, eller hur mycket el som förbrukas när laddhybriden används som en ren elbil.

Dessa uppgifter finns dock i laddhybridens typgodkännande, och används i beräkningen av de viktade förbrukningsvärdena. Gröna Bilister anser att även dessa uppgifter ska redovisas på en obligatorisk energideklaration, eftersom de ger en mycket enklare och bättre förståelse för laddhybridens egenskaper.

Gröna Bilister försöker därför leta reda på dessa uppgifter i de faktablad vi publicerar om de laddhybrider vi nominerar till Miljöbästa Bil. Men ofta känner inte ens generalagenterna själva till dessa separata förbrukningsvärden, och förmår inte heller leta fram dem. Konsumentinformationen om laddhybrider i Sverige är ett sorgebarn.

Utöver bättre information om laddhybrider på deklarationen efterlyser Gröna Bilister också information om nivåerna på avgasutsläpp som kan vara skadliga för människa eller miljö, till exempel kväveoxider och partiklar. Dessa utsläppsnivåer sammanfattas i fordonets miljöklass. Denna bör anges tydligt på deklarationen, precis som i Dubai (se bild ovan).


Det amerikanska systemet

På fordonsdeklarationerna i USA finns redan allt vad Gröna Bilister efterlyser i Sverige, utöver det som föreslås i utredningen Fossilfrihet på väg:

  • Separata förbrukningsvärden hos laddhybrider vid körning på el respektive på bränsle
  • Separat räckvidd på de drivmedel fordonet kan köra på, t.ex. el respektive bränsle för laddhybrider 
  • Information om skadliga avgasutsläpp i form av en smog rating vid sidan av en greenhouse gas rating
  • QR-kod som länkar till förklaringar och mer detaljerad information

Reglerna som bestämmer hur dessa så kallade EPA-stickers eller Monroney stickers ska anslås på fordonen är dessutom föredömligt tydliga i jämförelse med Konsumentverkets vaga råd här hemma i Sverige. Deklarationen ska klistras fast i vindrutan eller på en sidoruta på alla nya bilar, och de får bara avlägsnas av köparen, under hot om vite.

Sverige har mycket att lära av USA när det gäller konsumentinformation om nya fordon. (Klicka nedan för större bild.)

Introduktionen av den senaste versionen av de amerikanska fordonsdeklarationerna år 2011 beskrevs i en artikel i New York Times.


Läs mer

Gröna Bilisters pressmeddelande om hållbarhetsdeklaration av fordon

Erfarenheter från Europa om hur en hållbarhetsdeklaration av fordon bör utformas för att få effekt.

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta 

Debattartikel av Gröna Bilister: Släpp lös konsumentmakten i arbetet för hållbara transporter
Relaterat material
Vi Vill Veta
Hur påverkas klimat, natur och människa av våra val av drivmedel, fordon och färdsätt? Detta måste vi få veta när vi gör våra va......

10/9: Om vi ska miljödeklarera bilar måste vi göra det bra!
Gröna Bilister har svarat på remissen av regeringens förslag att förbättra konsument-upplysningen om bränsleförbrukning och kold......

18/8: Vi Vill Veta! Så här kan en miljödeklaration av bilar se ut
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Men nu har regeringen lagt ett ......

Förslag till miljödeklaration av bilar
Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om fordon. Men nu har regeringen lagt ett......

11/6: Jämförpriser på drivmedel riskerar att förvilla
Konsumentverket har föreslagit att bemannade tankstationer ska visa en lista som jämför priset per körd sträcka på olika drivmedel......

8/7: Stort politiskt stöd för att miljö- och energideklarera fordon
Sverige har halkat efter övriga Europa och USA när det gäller miljörelaterad konsument-information om bilar. Under Almedalsvecka......

31/5: Arnold Schwarzenegger hyllar svensk miljölagstiftning och vill sprida den till Kalifornien
Som miljöminister drev Karolina Skog igenom klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump i Sverige. I samband med R20 Aus......