Fossilfrihet till varje pris?

Är palmoljebranschen på väg att saneras?

Startsida: Sammanfattning

Föregående sida: Certifiering av palmolja

Ett stort problem är att bara hälften av tillgången på certifierad palmolja efterfrågas. Tillkommande efterfrågan på certifierad palmolja kan därför tillfredsställas genom tillkommande odling av icke-certifierad palmolja, kanske till och med på illegala odlingar i nyröjd regnskog. Allt som behövs är en omdirigering av varuflödena mellan leverantörer och uppköpare. De uppköpare som tidigare fick certifierad olja utan att begära det tillgodoses då med olja från den illegala nyodlingen i regnskogen, samtidigt som den tillkommande efterfrågan på certifierad olja tillgodoses med den certifierade olja den mindre nogräknade uppköparen tidigare fick.


Källa: RSPO (Jämför produktionsvolymerna i absoluta tal som visas på denna sida)En konsekvens av överskottet på certifierad palmolja är att de producenter som sköter sig inte får mer betalt. Priset på de palmtrace-certifikat som tillverkare kan sälja till företag som vill skylta med att de använder certifierad olja ligger hösten 2017 på 2-3 USD per ton, samtidigt som priset på själva palmoljan är cirka 700 USD per ton. Prispåslaget är med andra ord mindre än en halv procent. Detta minskar incitamentet för odlare att satsa på certifiering. Odlaren får inte tillbaka utgifterna för att låta certifiera sin palmoljeodling via ett högre pris på varan.

Situationen är helt annorlunda för ekologisk mat. Här ökar efterfrågan och är större än tillgången. Följaktligen är priset på ekologisk mat också betydligt högre än för annan mat, och bonden kan få igen merkostnaden för att odla ekologiskt.

När det gäller certifierad palmolja finns tyvärr inga tecken på att situationen är på väg att förändras till det bättre, snarare tvärtom. Diagrammet ovan visar att andelen palmolja på världsmarknaden som är certifierad har planat ut kring 20 %, och till och med minskade något till 19 % år 2016. Det gjorde också andelen av den certifierade palmoljan som efterfrågades i egenskap av certifierad. År 2015 och 2016 efterfrågades 51 % respektive 47 % av den certifierade oljan. Det negativa trendbrottet år 2016 hänger samman med att certifieringen drogs in för flera stora odlare i Malaysia. Arealen certifierade palmoljeodlingar i Malaysia närapå halverades.

Den negativa utvecklingen ser ut att fortsätta år 2017. Den sammanlagda arealen certifierade odlingar fortsätter att minska. Därmed minskar produktionen av certifierad palmolja även i absoluta tal, inte bara som andel av hela palmoljeproduktionen.

Hoppet om en sanering av palmoljebranschen verkar därmed stå till att den ambitiösa nationella lagstiftningen kring skogsskydd i Indonesien ska börja efterlevas. Det enda lilla positiva tecken man kan se på fältet är att accelerationen i takten regnskogen skövlas ser ut att avta. Men ännu är det för tidigt att tala om ett trendbrott. Exemplet Brasilien visar att regnskogsskövlingen kan hejdas genom ambitiösa lagar och breda branschvisa överenskommelser, i Brasiliens fall med sojaindustrin.

Nästa sida: Bidrar PFAD till regnskogsskövling?

Relaterat material
20/1: Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel
Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på si......

10/12: Miljöinformation om drivmedel sammanställs i ny rapport från Gröna Bilister
Sedan den 1 oktober ska alla leverantörer redovisa miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år. I rapporten Drivmede......

Varför steg etanolpriset till yttre rymden?
Alla talar om elpriset. Men etanolpriset har också lämnat jordens dragningskraft. Jämförpriset på E85 per liter har som mest vari......

1/10: Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken
Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och ga......

30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......